Vybavení školy - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Vybavení školy

O škole
Počítačové učebny
Škola má dnes šest moderně vybavených počítačových učeben (PC1 – PC6), které slouží pro výuku různých předmětů:
PC1 a PC3 – výuka předmětu informační technologie,
PC2 – výuka účetnictví na počítači,
PC4 – nová učebna s moderním softwarem (Robotel) pro intenzivní výuku cizích jazyků.
PC5 – výuka písemné a elektronické komunikace v programu ZAV (psaní na klávesnici počítače hmatovou metodou),
PC6 – učebna s notebooky pro výuku cizích jazyků a předmětu fiktivní firma.
Standardním vybavením všech počítačových učeben je dataprojektor pro elektronickou podporu výuky. V každé učebně je do sítě zapojena laserová tiskárna pro tiskové výstupy.
Všechny počítače jsou zapojeny do počítačové sítě a jsou připojeny k Internetu. Každý žák ve vyučovací hodině pracuje na svém počítači, do sítě se přihlašuje na svůj účet, kde si ukládá své pracovní materiály a řeší zadané úkoly.
Přístup do počítačových učeben je žákům umožněn před vyučováním i po jeho ukončení.

Učebna fiktivních firem
Výuka předmětu fiktivní firma probíhá v odborné učebně, která svým vybavením má charakter reálné firmy - kancelářský nábytek, počítače s připojením na Internet, dataprojektor. Zde žáci zpracovávají svou firemní agendu a připravují se na veletrh fiktivních firem.

Cizojazyčná výuka
Výuka cizích jazyků je realizována ve 3 jazykových učebnách a v klasických třídách. Jedna učebna je vybavena projekčním plátnem a dataprojektorem a 15ti žákovskými pracovišti se sluchátky. Zde probíhá výuka především anglického jazyka. Druhá učebna, tzv. Deutsches Zentrum, je vybavena 10 notebooky, výkonným učitelským počítačem a dataprojektorem (vybavena v rámci projektu ). V učebně probíhají především hodiny jazyka německého. V této učebně je umístěna i německá knihovna.
Další moderní jazykovou učebnu škola získala v roce 2016 z projektu IROP Moravskoslezského kraje „Jazykové učebny středních odborných škol" (CZ.1.10/2.1.00/29.01718). Je vybavena 16ti pracovišti s výkonnými počítači, moderním softwarem pro výuku cizího jazyka (Robotel) a interaktivním dataprojektorem. Učitel řídí výuku pomocí dvoumonitorové počítačové sestavy, kde má možnost sledovat a kontrolovat činnost na všech žákovských pracovištích, zadávat společná cvičení pro skupinu, individuálně vést studenta, vstupovat do jeho cvičení (poslechových, čtení s porozuměním, výslovnostní cvičení, interaktivní podpora mluveného projevu), pomocí sluchátek a mikrofonu pomáhat při cvičení nebo komunikovat přímo s žákem v cizím jazyce. Žáci tak mají příležitost v rámci jedné hodiny individuálně, skupinově nebo s přímou podporou učitele pracovat na svých jazykových dovednostech.

Výuka přírodovědných předmětů
Výuka biologie, fyziky a chemie na ekonomickém lyceu a základů přírodních věd na obchodní akademii se skládá nejen z teoretických hodin, ale i z laboratorních cvičení, měření v terénu a odborných exkurzí. Ve výuce využíváme učebny s interaktivními tabulemi SmartBoard, učebnu přírodních věd,  a moderní měřící systémy. Vybavení učebny a moderní pomůcky získáváme pomocí projektů.

Interaktivní vyučování
Ve škole jsou dvě učebny vybaveny interaktivní tabulí SmartBoard, dataprojektorem a multimediálním počítačem a další tři učebny interaktivním dataprojektorem a počítačem. Interaktivní tabule umožňuje připravovat dynamické prezentace a poutavé hodiny obohacené obrázky a animacemi. Na tabuli lze promítat soubory, internetové stránky či video. Dle nových školních vzdělávacích programů používáme v některých předmětesch elektronické učebnice a další elektronické studijní materiály a pracovní sešity, které jsou pro žáky živější a zajímavější.

Elektronická podpora výuky
Ve výuce je využíváno prostředí Moodle. V Moodlu učitelé vytvářejí kurzy, ke kterým se mohou připojit na hodinách a využívat tak připravené materiály. Ke stejnému kurzu se pak žáci mohou připojit i z domova a zopakovat si tak znovu probírané učivo.
Od školního roku 2015/2016 je vedena školní dokumentace v elektronické formě v systému Bakalář (třídní knihy, katalogy, evidence nepřítomnosti, hodnocení žáků, atd.). Všichni žáci i rodiče mají do systému přístup přes své účty. Žáci vidí své známky, absenci i zadané úkoly. Rodiče nahlížejí do klasifikace, evidence absence, v tomto prostředí mohou komunikovat s třídním učitelem i ostatními učiteli.

Vybavení kmenových tříd
V rámci projektu "Moderní škola 21. století" (CZ.1.07/1.5.00/34.0187) byly učitelské katedry ve všech kmenových třídách vybaveny výkonným počítačem a dataprojektorem. Učitelé mají možnost v každé hodině podpořit probírané učivo jakýmkoliv multimediálním vstupem nebo vést hodinu podle kurzu vytvořeného v prostředí Moodle.

Tělesná výchova
Pravidelný pohyb v hodinách tělesné výchovy je velmi důležitý. Kromě tělocvičny nabízíme studentům posilovnu a účast na celé řadě soutěží a akcí (lyžařský kurz, turistický kurz). Každoročně nabízíme žákům volnočasové vyžití v rámci sportovního kroužku.

Stravování
Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Kontešinec, ve škole je školní bufeta nápojový automat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah