Obchodní akademie - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Obchodní akademie

O studiu > Studijní obory
63-41-M/02

Ke stažení
ve formátu pdf
POPIS OBORU
Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace ekonomického směru.

Absolventi mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:
  • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník,
  • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb,
  • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc,
  • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy,
  • pokračovat ve studiu na vysoké škole.
      
Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické.
Ve všech se lze připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (jazykové - FCE, Zertifikat Deutsch, IT- ECDL) či státní zkoušce z  psaní na PC a obchodní korespondence, které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání.

Výuka odborných předmětů

V odborných předmětech – ekonomika, účetnictví, právo se žáci učí pracovat se základními ekonomickými kategoriemi hospodářských procesů, vedou komplexní účetní evidenci podniků různých forem, včetně zpracování účetní uzávěrky, závěrky i daňových přiznání. Při účtování používají účetní program Abra. Seznámí se s právním systémem ČR a znají základní právní normy pro oblast obchodní, živnostenskou, pracovní i správní. Žáci řeší i příklady z běžného života (leasing, spoření, dluhy). Finanční gramotnost, početní hbitost a ekonomické propočty žáci dále rozvíjejí v předmětu hospodářské výpočty a statistika.
V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací. V předmětu písemná a elektronická komunikace se žáci učí zvládat hmatovou metodou psaní na klávesnici počítače a osvojí si pravidla a normy obchodní korespondence.

Odborná praxe

Velký význam klademe na spojení teoretické výuky s praktickou činností. Každoročně organizujeme pro žáky 3. ročníků dvoutýdenní praxi v podnicích, úřadech a institucích našeho regionu a nově i několik let v zahraničních institucích. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a získávat tak informace a náměty pro zdokonalování přípravy našich žáků, zapojujeme do výuky i odborníky z praxe.
Reálnou praxi doplňujeme výukou v předmětu fiktivní firma, který je vyučován ve 3.ročníku a pracemi na podnikatelských projektech v rámci mezinárodní soutěže European Business Game (EBG).

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů

Žák si volí povinně dva cizí jazyky z nabídky – anglický, německý, ruský a polský jazyk. S cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti jsme výuku jazyků hodinově rozšířili. K efektivnosti výuky cizích jazyků přispívá také zapojení rodilých mluvčích (ANJ, NEJ).
Matematika je vyučována po celou dobu studia. V posledním ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět seminář z matematiky. Obsahem semináře je důkladnější příprava k maturitní zkoušce z matematiky a základy vyšší matematiky pro studium na vysoké škole.
Obsahem studia základů přírodních věd jsou základní znalosti z oblasti chemie, fyziky a biologie potřebné pro praktický život.
V rámci společenských věd klademe důraz na dějiny 20. století, a to v návaznosti na požadavky přijímacího řízení na vysokých školách.

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah