Metodik prevence - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Metodik prevence

O studiu

Mgr. Silvie Jančik

s.jancik@oact.cz

Těžiště práce metodika prevence:

Smyslem práce metodika prevence je rada a odborná pomoc studentům, kteří zápolí s potížemi spojenými s užíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo s gamblerstvím. Samozřejmostí je také pomoc rodičům takových studentů a ochrana ostatních žáků školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy ve škole mohly způsobovat.
Funkce metodika prevence je zřizována podle §2, pís. c) vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona (Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon 562/2004 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona, zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Zákon č. 379/20015 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami)
Plán primární prevence na Obchodní akademii v Českém Těšíně vychází z Metodického pokynu MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů, z pokynů zřizovatele, ze závěrů seminářů a porad pro metodiky prevence pořádaných PPP, dále z plánu práce školy pro daný školní rok, ze spolupráce s okresním metodikem prevence, občanskými sdruženími a s PPP v Českém Těšíně.
Škola má vypracován komplexní čtyřletý preventivní program, kterým prochází žák naší školy. V rámci tohoto programu se žáci v jednotlivých ročnících dovídají informace o problémech adaptace na střední škole, o problémech učení, komunikace a mezilidských vztahů, další informace z oblasti hygieny a zdravého způsobu života. Dotazníková šetření prováděná v závěru jednotlivých ročníků potvrzují úspěšnost programu primární prevence. Názory, náměty a připomínky žáků i učitelů slouží k dalšímu zdokonalování programu primární prevence na naší škole.

Ve školním roce činnost školy směřuje do těchto oblastí:

• Adaptace žáků na středoškolské studium
Adaptační kurz je cvičením sociálních schopností (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.). Kurz je třídenní, jednotlivé aktivity probíhají v prostorách školy a jejím okolí (přednášky, besedy, kolektivní hry). Žáci jsou seznámeni s primární prevencí na škole, probíhá dotazníkové šetření týkající se zájmů žáků v oblasti volnočasových aktivit. Žákům jsou sděleny informace o formách učení /úskalí přechodu ze ZŠ na SŠ/, seznamují se s doporučeným režimem dne a s nutností sportovních aktivit v životě mladého člověka. Mimoškolními lektory jsou pracovníci PPP v Českém Těšíně a AVE Centra, Český Těšín, kteří diskutují se studenty o problémech soužití a nebezpečí spojeným s používáním a distribucí návykových látek. Kurzu se účastní všichni žáci 1. ročníků. Sami žáci hodnotí kurz jako přínosný a užitečný. Hlavní pozitiva spatřují ve vzájemném poznání, stmelení nového kolektivu a získání užitečných informací zábavnou formou.

• Přednášková činnost
je zaměřena na všechny žáky školy a při výběru témat se přihlíží k zájmům žáků jednotlivých ročníků. Přednášky jsou vybírány dle aktuální nabídky spolupracujících organizací.

• Bezprostřední působení na studenty v hodinách výuky
- propojení s vyučujícími v ostatních předmětech i třídními učiteli /třídnické hodiny/, je zavedena Schránka důvěry (systém anonymních dotazů v tištěné nebo elektronické podobě)
- pomáhá studentům vyřešit některé složité životní problémy (metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, třídní učitel), zvláštní nástěnka v suterénu školy (kontakty na instituce, upozornění na vhodné publikace), příspěvky z dané problematiky jsou uváděny i na stránkách školního časopisu MATES.

Při naplňování Minimálního preventivního programu metodička prevence spolupracuje s PPP v Č. Těšíně, Karviné a Ostravě, Vzdělávací agenturou CAT Ostrava, AVE, o. s., Český Těšín, Střediskem výchovné péče v Karviné, okresním metodikem prevence a KÚ MSK, pravidelně se zúčastňuje seminářů a školení. Žákům je k dispozici v určených konzultačních hodinách popř. v čase dle individuální domluvy. Složitější problémy jsou řešeny ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah