Historie školy - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Historie školy

O škole
Založení školy
Obchodní akademie v Českém Těšíně byla slavnostně otevřena 3. září 1929 jako Veřejná československá městská obchodní škola. Po otevření zde studovalo ve dvou ročnících asi 70 žáků. Zpočátku byla umístěna v prostorách jiných škol, vlastní budovu získala teprve v únoru 1932 na Hohenegerově (dnešní Pražské) ulici. Velký podíl na vzniku školy měla Slezská Matice osvěty lidové v Českém Těšíně a první ředitel obchodní školy JUDr. Ing. Albín Kania.

Rozvoj školy
S růstem města a celého regionu rostla potřeba vyššího obchodního vzdělání. Proto ředitel školy a předseda Slezské Matice Jan Blecha podali v červnu 1936 návrh, aby vedle obchodní školy byla zřízena ještě obchodní akademie. Po mnoha intervencích na ministerstvu školství byla počátkem školního roku 1937-38 otevřena Soukromá československá čtyřletá obchodní škola Slezské Matice osvěty lidové. Zájem o novou školu byl veliký.
Do prvního ročníku se přihlásilo 400 uchazečů, přijata mohla být čtvrtina. O rok později byla škola zestátněna a přejmenována na Československou obchodní akademii. Současně dále existovala dvouletá obchodní škola. K 1. 9. 1938 studovalo ve 4 třídách 142 žáků. Trvale zde vyučovalo 6 profesorů a 5 dalších, většinou z těšínského gymnázia, vypomáhalo.

Válečná a poválečná historie
Po obsazení Těšínska 1. října 1938 jsou zavřeny české úřady a školy, většina obyvatel české národnosti je evakuována do vnitrozemí. Stejný osud postihl i obchodní akademii. Krátkou dobu byla umístěna ve Frýdku, později byla přemístěna do Starého Města u Frýdku. Na počátku školního roku 1941-42 byla však škola gestapem uzavřena a část profesorského sboru v čele s druhým ředitelem Dr. Šmídem zatčena.
O znovuotevření obchodní akademie a obchodní školy po válce se zasloužil Ing. Jan Březek, rodák z Komorní Lhotky, který se stal správcem obnovené školy. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 10. září 1945. Studium zahájilo 92 studentů, na škole učilo 12 učitelů, z toho 9 učitelů externích. Problémem bylo, kam školu umístit. Původní budova na Pražské ulici byla za války připojena k radnici a přeměněna na kanceláře. Místní národní výbor přidělil škole hezkou a prostornou budovu na rohu ulice Sokola Tůmy a Masarykových sadů, ve které sídlí škola dodnes.
Žáci i učitelé se ihned zapojili do života města i regionu. Pořádali kulturní a sportovní akce, pomáhali v zemědělství a ve stavebnictví, škola organizovala pro veřejnost kurzy ekonomických předmětů i cizích jazyků. Ve školním roce 1948-49 byl založen pěvecký soubor, později pojmenovaný Jaro, který pod vedením prof. Pavla Ruska reprezentoval školu téměř 30. let. Ve školním roce 1949–50 byla otevřena při Vyšší hospodářské škole v Českém Těšíně první třída s polským jazykem vyučovacím jako jediná škola tohoto druhu v celé republice.

léta 1951 – 1960
Počet tříd a žáků roste. Ve školním roce 1950–51 to bylo 6 tříd denního studia čtyřletého oboru vyšší hospodářská škola a 2 třídy denního studia dvouletého oboru hospodářská škola, ve školním roce 1959–60 škola měla již 17 tříd denního studia v oboru hospodářská škola čtyřletá česká i polská a hospodářská škola dvouletá česká a 2 třídy večerního dvouletého studia oboru hospodářská škola. Od 1. 9. 1954 byla škola přejmenována z vyšší hospodářské školy a hospodářské školy na hospodářskou školu čtyřletou a hospodářskou školu. Od školního roku 1960–61 byla zavedena do výuky čtyřletého studia tzv. výrobní praxe. Byla navázána spolupráce s podnikem Třinecké železárny, kde tato praxe probíhala pod vedením zkušených pracovníků. Třinecké železárny se tak staly tzv. patronátním závodem školy, podnik pomáhal škole v oblasti odborné i materiální. Toto partnerství vydrželo do dalších let a je významné i v dnešní době.

léta 1961 – 70
Od 1. ledna 1961 škola byla přejmenována na střední ekonomickou školu (obory čtyřleté) a ekonomickou školu (obor dvouletý). Počet tříd a oborů se na dlouhou dobu ustálil na 12 tříd denního čtyřletého studia (v každém ročníku po dvě třídy české a jedna polská, 2 třídy dvouletého studia (1. a 2. ročník) a 2 třídy večerního studia. Chybí vhodné prostory, písárny jsou umístěny do sklepních prostor. Ve škole působí dva pěvecké sbory – český sbor Jaro pod vedením prof. Pavla Ruska (70 členů), polský sbor pod vedením p. Marty Bury (80 členů). Oba soubory reprezentují školu v okresních i krajských soutěžích. Škola pořádá večerní kurzy techniky administrativy a cizích jazyků. Žáci školy se umísťují v soutěžích v grafických předmětech – psaní na stroji, těsnopisu a stenotypistice na předních místech v krajských kolech soutěží.
Ve školním roce 1966–67 byla provedena generální oprava ústředního topení a izolace základů školní budovy. Od roku 1945 do roku 1970 studium úspěšně ukončilo 1 218 absolventů ve čtyřletém programu a 813 absolventů v dvouletém programu. V září 1970 se stal ředitelem Ing. Jaroslav Plašek.

léta 1971 – 80
Mechanizace a automatizace administrativních prací ovlivnila další rozvoj školy. Byla provedena generální oprava elektrického vedení v budově školy, položena nová podlahová krytina na chodbách, byly zřízeny a vybaveny kabinety: mechanizace, komerční a filologický, šatny byly přemístěny z chodeb do suterénu. Proběhla oprava tělocvičny. V přízemí bylo vybudováno výpočetní středisko (kontor) a v něm byl instalován počítač Cellatron 2d (z Třineckých železáren). Vznikla první jazyková učebna (pult pro dva magnetofony, sluchátka).. Ve školním roce 1973–74 byla provedena rekonstrukce dvou písáren i místnosti pro počítač – stěny byly opatřeny bezhlučným obložením. Od školního roku 1974-75 se stal ředitelem Bruno Heczko. Ve školním roce 1979-80 škola oslavila 50. výročí vzniku ekonomického školství v Českém Těšíně.

léta 1981 – 90
Od školního roku 1981-82 se žáci začali pravidelně zapojovat do středoškolské odborné činnosti. Zpracovávala se témata vlastivědná, přírodovědná, společenská a kulturní. Úspěšné práce reprezentovaly školu v okresním i krajském kole soutěže. Pěvecký soubor Jaro zanikl odchodem profesora Ruska do důchodu. Od školního roku 1985-86 byl vydáván školní časopis Ekonomik. Studenti školy převzali patronát nad dětským domovem v Havířově, pravidelně děti navštěvovali a vozili jim drobné dárky. Široký záběr měla i činnost sportovní – meziškolní sportovní utkání, organizování lyžařských a turistických kurzů se stalo součástí vyučovacího programu. Povinnou součástí vyučovacího programu se stala dvoutýdenní praxe, které se účastnili žáci 3. a 4. ročníků. Vedle Třineckých železáren škola spolupracovala s Těšínskou tiskárnou, provozem Vratimovských papíren, později i s bankami a pojišťovnami. Nové vyučovací předměty a nové přístupy přinášely i nároky na prostory. Místo sborovny v 1. patře byla zřízena odborná učebna ekonomických cvičení. Vyučující byli rozmístění do kabinetů na jednotlivých patrech školní budovy. V lednu byla přepažena učebna v přízemí (kontor) a vnikly další dvě učebny pro výuku. V červnu 1988 škola obdržela prvních 5 kusů počítačů IQ 151. Od 1. 9. 1988 se ředitelkou školy stala Ing. Eva Sudková. V soutěži Miss Československo zvítězila ve finále dne 31. 3. 1990 žákyně naší školy (třídy 4. P) Renáta Gorecká. Po sametové revoluci dochází i ve školství k významným změnám. Byl vytvořen pětiletý studijní program nového oboru obchodní akademie a tříletého oboru obchodní škola. Naši učitelé se aktivně zapojili do tvorby nového obsahu předmětů všeobecně vzdělávacích i odborných. Pedagogové se účastnili konzultačních schůzek v Českých Budějovicích, Táboře, Pelhřimově a přispívali k tvorbě nového obsahu předmětů i nových učebnic.

léta 1991 – 2000
Od školního roku 1990-91 škola nesla název Obchodní akademie. Od září byla zahájena výuka pětiletého oboru obchodní akademie a tříletého oboru obchodní škola. Vzniká první učebna výpočetní techniky s osobními počítači. Nový vzdělávací program přinesl rozšířenou nabídku odborných předmětů a také větší nároky na prostory – odborné učebny. Od školního roku 1992-93 jsme zahájili výuku předmětu fiktivní firma. V prosinci 1993 proběhl ve škole „Podnikatelský informační den“. Škola se stala centrem – obchodním, poradenským i společenským. Veřejnost měla možnost získat informace z oblasti vedení účetnictví, správy daní, poskytování úvěrů, nákupu kancelářské a výpočetní techniky. Prezentovaly se zde skutečné firmy i firmy fiktivní našich žáků. Zde se zrodila myšlenka pro pořádání veletrhu fiktivních firem.Ten první škola pořádá v roce 1994. Souběh dvou vyučovacích programů – čtyřletého a pětiletého kladl neustále větší nároky na prostory. V roce 1994-95 pro výuku se pronajímaly prostory na ZŠ na ulici Komenského a také v budově Střední zemědělské školy v Českém Těšíně. 25. 10. 1994 byla úspěšně ukončena rekonstrukce půdních prostor a nástavbou vzniklo 4. patro školní budovy. Zde byly umístěny odborné učebny a kabinety výpočetní techniky a cizích jazyků. V roce 1994 působil poprvé na škole rodilý mluvčí v oblasti anglického jazyka. Žáci 4. ročníků si mohou zvolit zaměření – ekonomika a podnikání, peněžnictví a pojišťovnictví, zahraniční obchod. V roce 1996 se konal první ročník školní soutěže „Miss&Mr. Manager“. Ve školním roce 1996-97 jsme se poprvé zúčastnili mezinárodní ekonomické soutěže European Business Game – evropské finále proběhlo v italské Ravenně. V září 1997 jedna učebna výpočetní techniky byla připojena k internetu. Surfování po internetu žáci využívali každý den před vyučováním od 7:00 a dvakrát týdně po vyučování do 18:00. Psací stroje v písárnách nahradily počítače a výuka hmatovou metodou podle programu ZAV. Ve školním roce 1998-99 maturovalo 6 tříd – do posledního ročníku se dostali žáci ze čtyřletého i pětiletého vzdělávacího programu. Tímto rokem byl pětiletý program ukončen a obor obchodní akademie byl opět čtyřletý. 27. 11. 1999 škola oslavila své 70 výročí a 50. výročí výuky v třídách s polským jazykem vyučovacím. Oslavy proběhly v prostorách školy a tělocvičny, byl vydán almanach a vystavena tabla a historické učební pomůcky.

léta 2000 – 2010
Přelom století i tisíciletí posunul školu v mnoha oblastech kupředu. Výpočetní technika v odborných učebnách je opět obměněna. Aplikační software podporuje výuku dalšího odborného předmětu – účetnictví. Škola se zapojuje do programů a projektů – PHARE, SIPVZ, Sokrates-Comenius a dalších. Stáváme se školícím střediskem v oblasti počítačové gramotnosti. Pedagogické veřejnosti jsou nabízeny kurzy v oblasti práce s počítačem, internetem a elektronickou poštou. Škola získala akreditaci pro testování ECDL, které jsme prováděli ve spolupráci s VŠB Ostrava. Od 1. 9. 2003 se ředitelkou školy stala Ing. Kristina Bončková. V lednu 2004 je ustanovena Studentská rada. Po 7 letech účastí v mezinárodní ekonomické soutěži European Business Game jsme se v červnu 2004 stali pořadateli evropského finále soutěže. Účastníky soutěže byly týmy z 8 evropských zemí, hostili jsme 74 zahraničních hostů. V rámci doprovodného programu jsme umožnili soutěžícím poznat zajímavá místa našeho kraje a připravili jsme i setkání s významnými představiteli kraje, měst a obcí. Ve školním roce 2005-06 byla zahájena výuka v oboru ekonomické lyceum – mezi všeobecně vzdělávací předměty se vrátily přírodní vědy - chemie, biologie a fyzika. V letech 2005 (Vídeň), 2007 (Praha) a 2009 (Peking) se žákyně naší školy úspěšně zúčastnila Mistrovství světa v kategoriích psaní na PC. V březnu 2005 škola pořádala 10. regionální veletrh fiktivních firem. Z Fondu Zelené energie Skupiny ČEZ jsme získali v roce 2008 finanční prostředky pro vybudování nové učebny environmentální výchovy. V témže roce jsme se poprvé zúčastnili Debatního poháru ČR. Od roku 2008 se také datuje naše spolupráce s Goethe Institutem v Praze a Velvyslanectvím NSR. Exkluzivní smlouva podporuje výuku jazyka německého v oblasti výjezdů žáků do různých částí Německa, vybavení jazykové učebny a účastí rodilé mluvčí ve vyučovacím procesu. V roce 2009 byla škole předána plaketa projektu Pasch „Školy – partneři budoucnosti“. Oslavili jsme 80. výročí založení školy a 60. výročí výuky v polském jazyku. Na evropském finále soutěže EBG ve francouzském Limousin tým naší školy obsadil 3. místo s projektem Street Light, s.r.o. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo v tomto období realizovat investičních akce – klimatizace ve 4. patře školní budovy a výměnu oken v obou školních budovách.

léta 2011 – doposud
U prvních státních maturitních zkoušek v roce 2011 všichni naši žáci uspěli a škola se umístila na prvních příčkách v kraji, a to ve všech předmětech státní maturity (český jazyk a literatura – 1. místo, anglický jazyk – 1. místo, matematika – 2. místo). Demografický pokles počtu žáků přinesl postupné snižování počtu tříd na tři třídy v ročníku. Realizujeme projekty spolufinancované EU („Šance prosadit se“, Comenius), Goethe Institutem v Praze (Projekt Pasch), městem Český Těšín (Veletrh FIF, soutěž EBG). Žáci školy získávají významná umístění v soutěžích regionálních, národních i mezinárodních. V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce světel a elektrických obvodů. V rámci této akce byla vyměněna osvětlovací tělesa ve všech třídách i kabinetech, zrekonstruovány elektrické obvody v počítačové učebně a vybudována optická síť. Všechny kmenové třídy i odborné učebny byly zapojeny do školní počítačové sítě, všechny kmenové třídy byly vybaveny prezentační technikou. V rámci projektu EU-peníze školám vznikají digitální učební materiály a elektronické učebnice, ke kterým díky moderním technologiím mají žáci i vzdálený přístup. V roce 2013 proběhla rekonstrukce střechy a zateplení stropu v budově tělocvičny, v roce 2015 byly ukončeny rekonstrukce podlah ve třídách a všechny třídy i odborné učebny byly vybaveny novým školním nábytkem. V roce 2016 hlavní budova školy získala nový kabát, byla realizována oprava fasády a budova naší školy se stala ozdobou památkové zóny města.
Škola se nadále rozvíjí a díky svým výsledkům ve vzdělávání i hospodaření se řadí k nejlepším v kraji. Nadále máme úspěchy i na mezinárodním poli - pravidelně naši žáci úspěšně reprezentují školu, město, region i republiku na Mistrovství světa v psaní na PC - 2013 (Gent), 2015 (Budapešť), 2017 (Berlín). V prestižní soutěži Škola roku se škola umístila na 1. místě v Moravskoslezském kraji v roce 2015 i 2016.
Škola se úspěšně zapojila do projektu Erasmus+ (projekty Business Behind Borders, Business Behind Borders II), díky kterým naši žáci 3. ročníků mohou každoročně vyjíždět do anglicky i německy mluvících zemí na odborné praxe. Pedagogický sbor doplnili rodilí mluvčí v anglickém i německém jazyku. V roce 2018 škola úspěšně realizovala projekt Digitálně vstřícná škola z IROP ITI ostravské aglomerace. Byla obnovena počítačová technika ve dvou odborných PC učebnách, vznikla nová mobilní učebna s tablety, byla posílena konektivita školní počítačové sítě a školní sbírka získala přístrojové vybavení pro přírodní vědy. Rozvíjela se spolupráce také s naší partnerskou školou v polském Cieszynie (Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macieży Ziemi Cieszyńskiej). V roce 2018 jsme v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL realizovali projekt Aktivní absolvent moderní střední odborné školy, v rámci kterého se žáci obou škol seznámili s legislativou a podmínkami pro podnikání v příhraniční oblasti.
V roce 2019/2020 škola oslavila 90. výročí svého založení a také 70. výročí výuky v polském jazyku. Oslavy proběhly 8. a 9. listopadu 2020. V kulturním programu žáci školy představili pásmo „Labyrint času a ráj mladých let“, ve kterém hostům připomněli důležité okamžiky z historie i současnosti školy. U této příležitosti byl vydán pamětní Almanach.

Aktuální život školy a výsledky v oblasti vyučovacího procesu čtenář najde na dalších odkazech našich webových stránek.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah