Ekonomické lyceum - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Ekonomické lyceum

O studiu > Studijní obory
78-42-M/02

Platné pro 1. - 3. ročníky:Ke stažení
ve formátu pdf
POPIS OBORU
Ekonomické lyceum je obor, který stojí svou koncepcí mezi gymnáziem a obchodní akademií.

Absolventi získají značný všeobecný přehled, a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finance, veřejnou správu, služby atd. Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání.

Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické.
Ve všech se lze připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (jazykové - FCE, Zertifikat Deutsch, IT - ECDL) či státní zkoušce z  psaní na PC a obchodní korespondence, které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání.
Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů

Žák si volí povinně dva cizí jazyky z nabídky – anglický, německý, ruský jazyk. S cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti jsme výuku jazyků hodinově rozšířili.
Matematika je vyučována po celou dobu studia. V posledním ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět seminář z matematiky. Obsahem semináře je důkladnější příprava k maturitní zkoušce z matematiky a základy vyšší matematiky, kde se žáci seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu před vstupem na vysoké školy ekonomického i technického směru.
V rámci oboru jsou vyučovány předměty přírodovědného základu - fyzika, chemie, biologie. Žáci získávají znalosti z oblastí technických a technologických procesů, které jsou schopni posuzovat a vyhodnocovat z pohledů ekonomických i ekologických. V rámci společenských věd klademe důraz na dějiny 20. století, a to v návaznosti na možnost maturovat z občanského základu a na požadavky přijímacího řízení na vysokých školách.
Výuka odborných předmětů

V rámci odborných ekonomických předmětů – ekonomika, účetnictví, právo se žáci naučí pracovat se základními ekonomickými kategoriemi hospodářských procesů, vedou komplexní účetní evidenci podniků různých forem, včetně zpracování účetní uzávěrky, závěrky i daňových přiznání. Seznámí se s právním systémem ČR a znají základní právní normy pro oblast obchodní, živnostenskou, pracovní i správní. Žáci řeší i příklady z běžného života (leasing, spoření, dluhy).
V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací. V předmětu písemná a elektronická komunikace se žáci učí zvládat hmatovou metodou psaní na klávesnici počítače. V předmětu písemná a elektronická komunikace se žáci učí zvládat hmatovou metodou psaní na klávesnici počítače a osvojí si pravidla a normy obchodní korespondence. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a získávat tak informace a náměty pro zdokonalování přípravy našich žáků, zapojujeme i odborníky z praxe do výuky.
Odborná praxe

Své získané teoretické dovednosti žáci procvičují na dvoutýdenní odborné praxi v podnicích, úřadech a institucích našeho regionu (poprvé žáci EL od šk. roku 2020-2021) a uplatňují je i při dalších žákovských projektech nebo při prezentačních akcích školy na veřejnosti. Více...
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah