EBG - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

EBG

O studentech > Významné soutěže
EBG (European Business Game) je podnikatelská hra 3-5 členných týmů středoškolských studentů pořádaná italskou firmou ECIPAR (dříve STEPRA spa) z Ravenny. Soutěž je organizovaná pod záštitou Evropské unie.

Soutěže se účastní tyto země: Česká republika, Dánsko, Chorvatsko, Itálie, Slovenská republika, Francie.

Naše škola se pravidelně zúčastňuje této soutěže již od roku 1997.

Charakteristika soutěže
European Business Game je ekonomická soutěž, ve které studenti středních škol různých evropských zemí soutěží v zakládání fiktivního podniku. Studenti spolupracují v projektových týmech (v rámci předmětu Fiktivní firma – projekty nebo Seminář ekonomický) a potýkají se s různými obtížemi a výzvami, které souvisejí se založením podniku. Protože se jedná o evropskou soutěž, je zde kladen důraz i na komunikaci v anglickém jazyce. Jde o jedinečnou příležitost pro studenty vyzkoušet si nabyté teoretické ekonomické vědomosti a konfrontovat je s vědomostmi svých vrstevníků před porotou složenou z „neučitelů“ (odborníků z praxe).

Průběh práce nad projektem
Úkolem studentů je vymyslet podnikatelský záměr a vytvořit tým (3-5 studentů) s určitou strukturou a rozdělením zodpovědnosti ve firmě. Tento tým pak provádí marketingový průzkum našeho i evropského trhu a pomocí národních koordinátorů prezentuje svůj podnikatelský záměr na internetu s cílem získání obchodních partnerů (družstev z ostatních evropských států). Pomocí e-mailu se pak pokouší navázat kontakty s ostatními týmy jiných zúčastněných zemí (nebo se ostatní týmy pokouší navázat kontakt s ním) a vytvořit s nimi smlouvu o spolupráci. Dalším krokem je detailní zpracování podnikatelského plánu, finančních, účetních a všech dalších náležitostí na tři roky podnikání. Výsledný písemný projekt je posouzen porotou a součástí hodnocení bude i osobní prezentace týmu (ústní a počítačová), obhajoba projektu před odbornou porotou a reakce na otázky poroty jak
v českém, tak anglickém jazyce.

Role učitelů v projektu
Do Evropské podnikatelské hry se zapojují nejen studenti, ale také jejich učitelé v roli vedoucích projektů. Role učitele během doby trvání projektu je být iniciujícím a inspiračním prvkem. Jeho role se podobá roli trenéra. Kromě toho učitel studentům pomáhá zajistit spolupráci s externími konzultanty a poradci. Studenti jsou podporováni v samostatném vyhledávání a sběru informací a v komunikaci s lidmi z podnikatelské sféry. Je-li to možné, velmi užitečné jsou konzultace s pracovníky banky nebo jiného finančního ústavu ohledně poskytování úvěrů a půjček. Styk s organizacemi mimo školu přiblíží práci na fiktivním projektu co nejvíce realitě, naučí studenty reagovat na nové skutečnosti. Velký důraz je kladen na spolupráci a zodpovědnost, vlastnosti tolik potřebné při studiu i podnikání.

Národní a evropské finále
Do této hry jsou zapojeni všichni žáci třetích ročníků. Do národního finále učitelé jako odborná porota vybírají 3 až 6 týmů. Národní finále se pravidelně koná na veřejném místě v Českém Těšíně (kinosál kina Central, kinosál nebo aula školy, Střelnice, Městský úřad,). Z národního finále odborná porota vybere jeden vítězný tým, který bude reprezentovat Českou republiku na evropském finále. Evropské finále (na přelomu června a července) je pořádáno každý rok jinou zemí, která pak ostatní týmy hostí. Družstvo si hradí pouze jízdné na místo finále a zpět domů. (Jízdné lze hradit i pomocí sponzorství našeho města, SRPŠ apod.).
Naše škola uspořádala finále dvakrát – v roce 2004 a v roce 2016 – vždy za finančního přispění města Český Těšín a Moravskoslezského kraje.

Podmínky soutěže
  • Soutěže se mohou zúčastnit studenti denního studia jakékoliv střední školy.
  • Družstva mohou být tříčlenná až pětičlenná (nejvhodnější jsou studenti třetích ročníků).   
  • Družstvo si vytvoří název firmy, logo a druh společnosti (a.s., s.r.o.).       
  • Družstvo si vytvoří vlastní e-mail, pomocí kterého bude komunikovat s národním koordinátorem a se zahraničními firmami.       
  • Písemný projekt by měl být v rozsahu asi 20 stránek textu plus 10 stran příloh.     
  • Slovní obhajoba by neměla přesáhnout 15 minut.        
  • Je vhodné slovní projekt doplnit počítačovou prezentací (PowerPoint) nebo prezentací na internetu.
           

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah