Cizí jazyky - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Cizí jazyky

O studiu > Výuka předmětů
Oba obory mají povinnou výuku dvou cizích jazyků.

Anglický jazyk má vyšší hodinovou dotaci a učí se ho všichni žáci. Druhý cizí jazyk si žáci volí mezi němčinou a ruštinou. Ve všech cizích jazycích jsou vyučovány základy obchodní komunikace a korespondence. Příprava studentů je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí a k dalšímu studiu na vysokých školách.

Výuka cizích jazyků se zaměřuje na rozvíjení:
  • klíčových kompetencí především z oblasti znalostí reálií a kultury zemí studovaného jazyka, sociokulturních dovedností,
  • rozvíjení komunikačních kompetencí,
  • získávání řečových dovedností: čtení a poslech s porozuměním, psaní a mluvení.

Ve školním roce  2015/2016 byla uvedena do provozu nová jazyková učebna/laboratoř, kterou naše škola získala z projektu Moravskoslezského kraje (CZ.1.10/2.1.00/29.01718). Učebna je vybavena 16 výkonnými PC s učitelským pracovištěm a softwarem pro výuku cizích jazyků, testování a procvičování jazykových znalostí. Žáci mají možnost pracovat v nové učebně nejen ve vyučovacích hodinách, ale v budoucnu také v odpoledních hodinách k přípravě na vyučování a ke zkouškám k získání jazykových certifikátů.

Výuka anglického jazyka

Na základní výuku navazuje v 1. a 2. ročníku rozšířená výuka konverzace, která prohlubuje způsobilost žáka k funkčnímu užívání jazyka, komunikační pohotovosti v situacích běžného rodinného, společenského, kulturního i pracovního života.
Ve 3. a 4. ročníku probíhá výuka odborné angličtiny, jejímž cílem je naučit žáky využívat znalostí cizího jazyka k pracovním a studijním účelům. Její součástí je práce s úředními a obchodními písemnostmi. Součástí výuky je i zavádění anglické terminologie do výuky odborných předmětů ekonomika, fiktivní firma – tvorba projektu, účetnictví.
Sebevědomou a kultivovanou komunikaci v anglickém jazyce mohou žáci uplatnit již během studia v rámci zapojení do Evropské podnikatelské hry  - EBG.

Motivace k výuce je posilována zapojením do následujících akcí a soutěží, například:
 • jazykové soutěže v angličtině GATE (ve spolupráci s Jazykovým a vzdělávacím centrem Pygmalion)
 • anglická jazyková soutěž pro studenty polských tříd FOX (ve spolupráci s Centrem pro polské národnostní školství)
 • studijně poznávací zájezdy do Anglie, Skotska nebo Walesu
 • v rámci projektů (Šance prosadit se, Za jazyky do světa nebo Podnikání za hranicemi) studijně pracovní pobyty v anglicky mluvících zemích

Výuka německého jazyka

Naše škola jako jedna ze tří škol v ČR má uzavřenou exklusivní smlouvu s německým velvyslanectvím a Goethe Institutem Praha v rámci iniciativy Školy: Partneři budoucnosti. Tato smlouva včlenila naši školu do celosvětové sítě PASCH, ve které je registrováno přes 1500 škol. Cílem sítě je podpora výuky německého jazyka, pro velmi vyspělé mluvčí otevírá možnost studovat na německé univerzitě. V roce 2013 začal Goethe Institut zvýšenou měrou podporovat odborné školy, protože zaměstnavatelská sféra požaduje stále více zaměstnanců se znalostí německého jazyka.

Díky této smlouvě našim žákům nabízíme:
  • možnost získat mezinárodní jazykový Zertifikat Deutsch, příprava na úrovně A1, A2 a B1 probíhá ve škole
  • rodilou mluvčí v hodinách německého jazyka a možnost s ní konverzovat nebo se zdokonalovat i mimo výuku
  • workshopy, promítání německých filmů v originále s českými titulky, koncerty a divadelní představení v německém jazyce v rámci „Německých dnů"
  • třítýdenní prázdninový stipendijní pobyt v zahraničí pro nejaktivnější studenty
  • spolupráci v redakční radě on-line časopisu „Klick" s pravidelnými setkáními redakční rady v Berlíně
  • moderně vybavenou učebnu německého jazyka
  • odbornou praxi pro nadané žáky a zájemce (ve spolupráci s vídeňskou firmou LKW Walter a centrem česko-německých výmě mládeže TANDEM).


Výuka ruského jazyka

 • je vedena tak, aby znalosti studentů byly srovnatelné s referenčními úrovněmi B 1 a B 2 mezinárodní škály jazykových úrovní
 • se zaměřuje na rozvoj znalostí reálií a kultury Ruska, konverzaci v ruštině v rámci běžných komunikačních situací, čtení a poslech s porozuměním
 • je směřována k vykonání státní maturitní zkoušky, k dalšímu studiu na vysokých školách, k uplatnění v pracovním procesu v tuzemsku i v zahraničí
 • studenty vede k možnosti zúčastnit se regionální soutěže v konverzaci a gramatických znalostech, rovněž i soutěže v recitaci textů ruských autorů - Puškinův památník
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah