Český jazyk - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Český jazyk

O studiu > Výuka předmětů
Předmět český jazyk a literatura je součástí všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, které má žák umět pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů.

Předmět se skládá ze tří oblastí, které se vzájemně doplňují.

  • Jazykové vzdělávání (jazyk a komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Na komunikační výchovu klademe velký důraz. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociální kompetence žáků. Vyučování předmětu vede žáky k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a s informacemi.
  • V jazykové a stylistické složce má být dosaženo spisovného ústního a písemného projevu osvojením komplexu základních gramatických, pravopisných a stylistických norem, vědomostí a dovedností.
  • Cílem literární a estetické výuky je poskytnout žákům základy literárního vzdělání ve znalostech světové a národní literatury, vést je k pochopení významu kultury osobního projevu pro společenské i pracovní uplatnění, k umění zhodnotit význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, i pro další generace, k poznání vývoje kultury, různých druhů umění a literatury v historických a společenských souvislostech. Literární složka formuje životní postoje žáků, estetické cítění a vychovává je k demokracii i morálce.


Motivace k výuce

Motivace k výuce je posilována zapojováním žáků do různých akcí a soutěží.
Žáci se mohou účastnit Olympiády v českém jazyce, různých literárních, jazykových a recitačních soutěží, zapojit se do Debatního kroužku nebo do školní redakční rady a tvořit školní časopis Mates.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah