Obchodní akademie - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Obchodní akademie

O studiu > Studijní obory
63-41-M/02

2. - 4. ročníky

1. ročník

Popis oboru:

Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolventi nacházejí uplatnění ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, účetní, finanční referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací úředník, administrativní a organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další.
Teoretická výuka je posílena odbornou praxí ve firmách a institucích v regionu. Rozšířena je i výuka cizích jazyků s cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti ve dvou cizích jazycích. V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací.
Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické. Ve všech je možné se připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (FCE, Zertifikat Deutsch, ECDL, psaní na PC a obchodní korespondence), které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání nebo třeba i brigád při studiu.

Absolventi Obchodní akademie mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:
    • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník,
    • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb,
    • organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc,
    • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy,
    • pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Odborná praxe:

Velký význam klademe ve výchovně vzdělávacím procesu na spojení teoretické výuky s praktickou činností. Každoročně organizujeme pro studenty 3. ročníků dvoutýdenní praxi v podnicích, úřadech a institucích našeho regionu. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a získávat tak informace a náměty pro zdokonalování přípravy našich studentů.
Reálnou praxi doplňujeme výukou v předmětu fiktivní firma, který je vyučován ve 3.ročníku. Je to další prostředek, který slouží k ověření získaných teoretických znalostí a dovedností v praxi. Ve škole pracují 4 fiktivní firmy, z nichž některé mají stálé poradce a spolupracovníky ve firmách reálných. V práci fiktivních firem dosahujeme již řadu let velmi dobrých výsledků, kterými vstupujeme do povědomí našeho regionu. Každoročně je naše škola ve spolupráci s městem Český Těšín pořadatelem veletrhu fiktivních firem. Tradičními účastníky jsou studenti obchodních akademií z krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a také naši partneři ze Slovenska a Polska. Žáci mají příležitost vyzkoušet si v praxi atmosféru veletrhu. Studenti zde prezentují své schopnosti, dovednosti i tvůrčí nadání pro další úspěšné uplatnění na trhu práce.
V rámci odborných ekonomických předmětů je věnována pozornost formám mezinárodní spolupráce, součástí výuky je odborná anglická terminologie v oblasti předmětu ekonomika, fiktivní firma – tvorba projektu, písemná a elektronická komunikace a dalších.

Výuka předmětů:

Dřívější předmět zbožíznalství byl nahrazen novým předmětem základy přírodních věd. Tento předmět přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i v každodenním životě, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Obsahem studia jsou základní znalosti z oblasti chemie, fyziky a biologie potřebné pro praktický život struktura látek a jejich fyzikální vlastnosti, fyzikální jednotky, objasňování jevů v přírodě, v každodenním životě na základě fyzikálního poznávání, řešení jednoduchých fyzikálních problémů na základě opatřených informací a posuzování jejich dopadu na životní prostředí a zdraví člověka. Ve druhém ročníku je obsah výuky zaměřen na ekonomické a současně ekologické aspekty, podmínky a požadavky výrob v různých odvětvích. Je kladen důraz na ekologii a její odraz v práci a chování člověka, využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energií, zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.
Rovněž v rámci společenských věd  klademe důraz na dějiny 20. století, a to v návaznosti na možnost maturovat z občanského základu a na požadavky přijímacího řízení na vysokých školách.
V průběhu celého studia je rozšířena výuka cizích jazyků. Zvýšena je hodinová dotace prvního cizího jazyka na 4 hodiny týdně, druhý cizí jazyk je vyučován v dotaci 3 hodiny týdně. Žák si volí cizí jazyky z nabídky – anglický, německý, ruský a polský jazyk. Další jazykové vzdělávání je nabízeno žákům formou kroužků, a to v oblasti přípravy ke znalostním certifikátům. Pro vytvoření skupiny prvního cizího jazyka jiného než jazyk anglický (např. německý jazyk) je třeba zájmu minimálně 14 žáků.
Matematika je vyučována po celou dobu studia. V početní hbitosti se žáci zdokonalují také v předmětech hospodářské výpočty (v 1. ročníku) a v předmětu statistika (ve 3. ročníku). V posledním ročníku si žáci mohou zvolit volitelný předmět seminář z matematiky. Obsahem semináře je důkladnější příprava k maturitní zkoušce z matematiky. Žáci, kteří nehodlají maturovat z matematiky, mají možnost si zvolit seminář společenskovědní.
Pro zájemce o matematiku pravidelně nabízíme v rámci kroužku základy vyšší matematiky, kde se žáci seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu před vstupem na vysoké školy ekonomického i technického směru.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah